Obchodní podmínky

1) Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o., se sídlem Náměstí Práce 2512, 76001 Zlín, IČO: 29283329, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70836 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím webových stránek, umístněných na internetové adrese www.is-zsu.cz (dále jen „webová stránka“).

2) Objednávka je považována za přijatou ve chvíli, kdy Kupující vyplní své údaje a stiskne tlačítko odeslat. Od tohoto okamžiku je objednávka závazná pro obě strany. Produkt bude připraven do 1-3 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. O této skutečnosti bude Prodávající Kupujícího včas informovat. Kupující si také v objednávce zvolí způsob platby Produktu a to buď formou běžným bankovním převodem nebo platbu na dobírku. Ceny přeprav prostřednictvím zásilkových služeb se řídí platným ceníkem jednotlivých dopravců a cena je určena ve chvíli uzavření Kupní smlouvy. Možnost mimořádných akcí – přeprava zdarma.

3) Ceny Produktu a platební metody

Ceny závisí na zvolené gramáži a typu produktu. Pohybují se od 980 – 7000 Kč.

Platební možnosti – bankovní převod, číslo účtu: 2300698534/2010, dobírka (platba řidiči PPL při doručení)

Prodávající požaduje po Kupujícím platbu předem při zvolení platby bankovním převodem. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí Produktu. V případě bezhotovostní platby převodem je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. V tomto případě je kupující povinen hradit kupní cenu pod variabilním symbolem, který je uveden na daňovém dokladu. V případě bezhotovostní platby je kupní cena uhrazena dnem připsání částky na účet Prodávajícího.

4) Reklamace se řídí platným právním řádem s přihlédnutím k charakteru produktu a nabízené služby. Reklamaci může Kupující uplatnit osobně v provozovně firmy Šebkovice 82, 675 45, případně telefonicky či elektronicky. Reklamace bude posouzena Prodávajícím. O výsledku reklamace bude Kupující informován v zákonné lhůtě. Kupující má 30 denní garanci na vrácení peněz bez udání důvodů.

5) Odstoupení od smlouvy: Kupující nemůže dle ustanovení § 1837, písm. d) Občanského zákoníku odstoupit od Kupní smlouvy, z důvodu osobního charakteru Produktu, který byl upraven podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu.

6) Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

7) Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

8) Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

-> Ochrana osobních údajů

1) Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2) Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3) Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4) Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5) Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6) Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7) Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8) V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9) Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

-> Ostatní ujednání

1) Smluvní strany se uzavřením kupní smlouvy dohodly, že případné spory se budou řídit českým právním řádem.

Ve Zlíně dne 1.12.2015

ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o.

Affiliate program